Brazil, 2-5-10-20-50 Cruzeiros, 1953/1961, (Total 5 banknotes)

2-5-20-50 Cruzeiros, UNC; 10 Cruzeiros, AUNC