Egypt, 25-50 Piastres-1 Pound, 2008/2017, UNC, (Total 3 banknotes)

25 Piastres, 2008, p57; 50 Piastres, 2008, p62; 1 Pound, 2017, p70

Price: 4 USD