Egypt, 5-10-25 Piastres, 1978, (Total 7 banknotes)

5-10-10 Piastres, UNC; 25 Piastres(4), AUNC