Egypt, 1-10-20 Pounds, 25-50 Piastres,(Total 5 banknotes)

1 Pound, 2007, UNC, p50; 10 Pounds, 2017, UNC, p64; 20 Pounds, 1992, UNC, p52b; 25 Piastres, 2008, UNC(-), p57i; 50 Piastres, 2004, AUNC, p62