Egypt, 1 Pound(3)-25(3)-50(2) Piastres, 2006/2017, UNC,(Total 8 banknotes)